САМОЕВАЛУАЦИЈОМ ДО КВАЛИТНЕ ШКОЛЕ

„Самоевалуацијом до квалитне школе, семинар који се бави општим питањима наставе, одржан је 28. октобра 2018. године у РЦ Ужице. 

Погодан је за развијање компетенција за комуникацију и сарадњу, док је приоритетна област унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/ области).

Општи циљеви семинара су: подизање нивоа свести наставника о неопходности сталног унапређивања сопственог рада и о значају самоевалуације као основе за побољшање квалитета рада у школама, као и развијање културе самоевалуације у школи.

Специфични циљеви:

– оспособљавање наставника за планирање и спровођење самоевалуације на различитим нивоима у школи, у функцији унапређивања сопственог рада и квалитета рада школе;

– развијање вештина за примену различитих метода и техника самоевалуације;

– оспособљавање за израду акционих планова на основу резултата самоевалуације.

Семинар су похађале и наставнице из наше школе – Данка Милићевић Тасић и Славица Ћериман Китић.