ПАРТИЦИПАЦИЈА РОДИТЕЉА У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ ПРОЦЕСУ

Са састанка Савета родитеља потекла је иницијатива за укључивање родитеља у образовно-васпитни процес, у циљу повећања безбедности деце у саобраћају. То је био повод да дипломирани саобраћајни инжењер Срђан

Радовић, представник родитеља IV2 одељења, одржи радионице у свим одељењима првог разреда наше школе.

Радионице посвећене саобраћајном образовању и васпитању обухватиле су разговор са децом, демонстрацију и презентацију, у коју је децу увео анимирани лик Пажљивко. Интерактиван начин рада, примерен деци овог узраста, омогућио је васпитање за безбедно учешће и изградњу исправних ставова у саобраћају, који ће доћи до изражаја и у каснијим фазама живота.

Квалитетно саобраћајно образовање и васпитање представља један од најутицајнијих модела за смањење ризика од страдања деце у саобраћају, због чега завређује велику пажњу и укључивање свих заинтересованих актера. Партиципацијом родитеља у образовно-васпитном процесу развија се партнерско деловање породице и школе у образовању и васпитању, један од задатака програма сарадње са породицом, у циљу развијања саобраћајне културе ученика и превенције непожељних облика понашања.

Марина Лазић